ADHD

ADHD (zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – hyperkinetická porucha (HKP), porucha pozornosti s hyperaktivitou, patří mezi neurovývojové poruchy. Tato porucha se projevuje již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve 40–50 % případů přetrvává do dospělosti a vyskytuje se u 4–5 % dospělých. Spíše než hyperaktivita se v tomto období objevují pocity vnitřního neklidu, převládá impulzivita a poruchy pozornosti.

Nelka D.

in ADHD, Autizmus

Nelka D. Nelka5 ?? Vývinová dysfázia (ťažkonarušený vývin reči), črty atypického autizmu, ADHD, sociálna úzkostná porucha, toho času diagnostikovaná ľahká mentálna retardácia. Nelka je stále samostatnejšia … Nelka je po liečbe pozornejšia, komunikatívnejšia, spolupracuje, pomáha v domácnosti:) STAV- september 2016 (1rok po prvej liečbe) Samoobslužné činnosti: – Nelka sa sama vyzlečie a tiež osprchuje, použije […]

Mário U.

in ADHD, Epilepsia

Mário U. Mário U_1 Dieťa narodené v termíne, pôrod bez komplikácií. Vyvíjal sa normálne až do podania vakcíny – vtedy sa vývoj zastavil. Dochádza k ataxii. Dostavujú sa záchvaty. Epilepsia vyvolaná svetlom a pohybom Stráca sa postupne neprítomný pohľad a záchvaty, prejavil záujem o športy. Záchvaty sa redukovali, aktívna účasť na hrách a spoločných aktivitch. […]